กิจกรรมบริษัท 3

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน : เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียนของเด็กนักเรียน เพื่อพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีตัวแทนบริษัทฯ นำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปมอบให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานบ้านโป่ง จำนวน 3 โรงเรียน   

รวมทั้งสิ้น 16 ชุด ได้แก่   

  1. โรงเรียนวัดหนองกบ  (ขุนทองประชานุเคราะห์)  จำนวน 6   ชุด 
  2. โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) จำนวน 5 ชุด  
  3. โรงเรียนวัดบึงกระจับ (รัฐประชาตันติธนานนท์) จำนวน  5 ชุด